In deze verklaring leest u hoe InnerCompas omgaat met uw persoonlijke gegevens. 

Privacybeleid van InnerCompas

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van InnerCompas worden verzameld en vastgelegd. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

InnerCompas verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt bent bij InnerCompas en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Datum van behandeling
 • Cliëntdossier (achtergrond- en behandelinformatie)

Doel en grondslag verwerken gegevens

InnerCompas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden nieuwsbrief
 • Contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst uit te kunnen voeren, aanleggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • InnerCompas verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor de belastingaangifte.

Opslag gegevens

InnerCompas gebruikt mac OS 10.13.6 om uw gegevens in op te slaan, een beveiligingsprogramma MacKeeper om uw gegevens te beschermen,  Hensel Hosting voor het e-mailverkeer met u, WordPress om de website vorm te geven en Hensel Hosting(SSL gecertificeerd) om te hosten.

Hoe lang worden gegevens bewaart?

InnerCompas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van mij eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. De gegevens in het cliëntdossier blijven 20 jaar bewaard, zoals mijn beroepsvereniging NVPA vereist.

Heeft u zich geabonneerd op mijn nieuwsbrief dan bewaar ik uw e-mailadres totdat u zich hiervoor afmeldt. Heeft u zich aangemeld voor activiteiten al dan niet via de website, dan bewaar ik uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoonsgegevens verstrekt in correspondentie, dan bewaar ik deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). In principe deel ik uw gegevens niet. Mochten zich situaties voordoen zoals hieronder beschreven, dan kunnen de gegevens uit uw dossier voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij en mijn accountant. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met mijn accountant afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijk uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

InnerCompas gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij gebruiken Google Analytics om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InnerCompas. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO).

U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht bij mij indienen van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar andrea@innercompas.nl. Ik reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek.

InnerCompas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig?

InnerCompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen hebben over privacy aangelegenheden, neem dan contact op via mail andrea@innercompas.nl of bel mij 06-39439088.

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2019 en is gepubliceerd op mijn website.