Klachten

In het kader van zorgvuldigheid in de omgang met cliënten is InnerCompas lid van zowel de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen als van de SCAG.

Mocht u klachten en/of vragen hebben, dan kunt u deze te allen tijde met mij bespreken. Mochten we daar niet uit kunnen komen dan kunt u zich altijd wenden tot een van deze twee instanties.

 • Het klachtenreglement van de SCAG treft u hier aan.
 • Het klachtenreglement van Phoenix Opleidingen treft u hieronder aan.

Ethische Code van Phoenix Opleidingen

Phoenix Opleidingen werkt in haar dienstverlening volgens een aantal uitgangspunten voor het gedrag en handelen van begeleiders. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de Ethische Code van Phoenix Opleidingen

Iedereen die een eigen praktijk als begeleider houdt en de driejarige opleiding en/of een vervolgopleiding heeft afgerond bij Phoenix Opleidingen, kan op vrijwillige basis deelnemer worden aan de Ethische Code.

InnerCompas is lid van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

De Klachtenregeling

De Klachtenregeling van Phoenix Opleidingen heeft als doel om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een deelnemer aan de Ethische Code (dat wil zeggen, een begeleider of trainer) heeft gehandeld volgens die Ethische Code en/of wat je in zijn algemeenheid van een bekwaam begeleider mag verwachten. Phoenix streeft met deze professionele klachtenregeling naar mogelijkheden om zorgvuldig en respectvol naar alle betrokken tot oplossingen te komen bij een klacht. Phoenix wil met de uitkomsten van een klacht ook de kwaliteit van haar eigen dienstverlening waar mogelijk verbeteren.

De Klachtencommissie

De Klachtencommissie beoordeelt of een deelnemer juist heeft gehandeld op basis van de uitgangspunten van de Ethische Code. De Klachtencommissie bestaat uit minimaal 3 personen, die geen formele banden hebben met Phoenix Opleidingen, maar wel bekend zijn met het werkveld. De Klachtencommissie wordt aangesteld door de Ethische Commissie. Sinds 2019 bestaat de Klachtencommissie uit:

 • T. van Hellenberg Hubar (voorzitter)
 • A. Roozenburg
 • A. van Poppelen

Heb jij een klacht over een begeleider die deelnemer is aan de Ethische Code?

Betreft jouw klacht een begeleider die niet werkzaam is bij Phoenix? Stuur je klacht dan naar de Klachtencommissie. Je kunt de commissie bij voorkeur benaderen via klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl. Vermeld bij je klacht duidelijk je naam, e-mailadres, naam en adres van de begeleider en waar de klacht over gaat. Het postadres is: Phoenix Opleidingen, p/a Klachtencommissie, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE, Utrecht

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Dat is afhankelijk van waar je de klacht hebt ingediend: bij de directie van Phoenix Opleidingen of bij de Klachtencommissie. Als je de klacht hebt ingediend bij Phoenix Opleidingen, dan neemt de directie binnen 5 werkdagen contact met je op. In overleg met jou wordt afgestemd hoe de klacht daarna verder opgepakt zal worden.

Als je de klacht hebt ingediend bij de Klachtencommissie, dan gaat het in het kort als volgt:  

 • Na ontvangst van de klacht krijg je van de Klachtencommissie een ontvangstbevestiging. De Klachtencommissie stuurt jouw klacht op dat moment ook naar de desbetreffende begeleider.
 • De Klachtencommissie bepaalt allereerst of de klacht ontvankelijk is, dat wil zeggen dat de klacht alleen in aanmerking komt voor behandeling als de begeleider deelnemer is aan de Ethische Code, als sprake is van een begeleidingscontract tussen jou en desbetreffende begeleider en als de klacht de uitgangspunten van de Ethische Code betreft.
 • Als de klacht niet ontvankelijk is, dan stelt de Klachtencommissie jou en de begeleider daarvan op de hoogte en eindigt de klachtbehandeling.
 • Als de klacht wel ontvankelijk is, dan vraagt de Klachtencommissie de begeleider om een schriftelijke reactie op de klacht.
 • De Klachtencommissie stuurt jou de schriftelijke reactie van de begeleider toe.
 • Daarna vindt met jou en de begeleider afzonderlijk een oriënterend gesprek plaats. Dat kan desgewenst telefonisch.
 • Als jij en de begeleider bereid zijn om een bemiddeling of mediation aan te gaan en als deze ook naar beider tevredenheid lukt, dan is daarmee de klachtbehandeling afgelopen.
 • Mocht er geen bemiddeling of mediation plaatsvinden, of als die niet lukt, dan doet de Klachtencommissie een beoordeling van de klacht.
 • De Klachtencommissie informeert jou, de begeleider en de Ethische Commissie van Phoenix over haar beoordeling en brengt een advies uit over eventuele op te leggen sancties aan de Ethische Commissie.
 • De Ethische Commissie draagt zorg voor uitvoering van het advies en zal jou, de begeleider en de Klachtencommissie daarover informeren.
 • Daarmee is de klachtbehandeling afgelopen.

 Zie voor een uitgebreide toelichting de Klachtenregeling van Phoenix Opleidingen.